ความยั่งยืน
ภายในกลุ่มอมตะ วีเอ็น

ความยั่งยืนภายในกลุ่มอมตะ วีเอ็น

“ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรามาโดยตลอด กลุ่มอมตะ วีเอ็นเชื่อมั่นในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบ โดยที่เราให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักปรัชญา “ALL WIN” ของอมตะ

กรอบการทำงานด้านความยั่งยืนของเราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) และใช้ศักยภาพของเราในการส่งมอบคุณค่าในระยะยาวและการเติบโตอย่างทั่วถึง เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ก้าวไปสู่การสร้างเมืองคาร์บอนต่ำภายในปี พศ 2583”

Somhatai Panichewa – CEO of Amata VN PCL

การบูรณาการความยั่งยืน

นโยบายความยั่งยืนยึดมั่นในหลักการ 4 ข้อ:

นโยบายความยั่งยืนยึดมั่นในหลักการ 4 ข้อ:

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ

มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนากระบวนการทำงานและบริการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

ยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่นวัตกรรมและการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างผลกระทบน้อยที่สุด และให้การสนับสนุนเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

"Smart" Concept inclusion

Make positive contribution to society

Safety to people and the environment

Raise the level of Good Corporate Governance

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนปี 2565

Environment
-10.86%
GHG Emission Reduction
16%
Renewable Energy utilization(at ASC Building)
100%
Environment Compliance
>22,000
Trees planted
Social
82%
Employee Satisfaction
99.3%
Community Satisfaction
ZERO
Staff and contractor work-related fatality or permanet disability
97%
Local Procurement
Governance
2,681 M.THB
Total Revenue
100%
of 1st tier supplier assessed ESG rick
100%
of employee attend Anti-bribery, Code of Conduct and CG training
33.33%
Female on Board of Directors

รางวัล

Corpotate Governance
Report 5-Star Rating
Certificate of Merit from BHPC
SET Sustainnability
Investment Award
Certified as full member of Thai Private Sector CAC since 2021