มาสร้างอนาคตร่วมกันกับอมตะ

วัฒนธรรมองค์กร

อมตะ DRIVE เป็นต้นแบบของการนำแรงงานที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง

งาน - Amata
D
สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจเพื่อความสำเร็จ

มีวิธีคิดและความสามารถที่จะบรรลุความเป็นเลิศรวมถึงเป้าหมายส่วนรวมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทุกฝ่ายชนะและมีความยืดหยุ่น

งาน - Amata
R
การตอบสนอง

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมด้วยวิธีการเชิงรุกและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

งาน - Amata
I
สร้างนวัตกรรม

มีวิธีคิดและความสามารถที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สร้างระบบการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนองค์กรด้วยหลักการล้ำสมัยและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อจัดการกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน 

งาน - Amata
V
มีวิสัยทัศน์

อบรมและปลูกฝังวัฒนธรรมการฝึกสอนงานในองค์กรเพื่อสร้างการสืบทอดผู้นำรวมถึงสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของอมตะ

งาน - Amata
E
มีประสิทธิภาพในการทำงาน

ให้ตนเองและผู้อื่นมีส่วนในทุกกระบวนการและกิจกรรม เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นและประหยัดทรัพยากรทางการเงิน รวมถึงเปลี่ยนแนวการทำงานจากความรับผิดชอบเป็นความสำนึกในหน้าที่

กิจกรรมอมตะ DNA

อมตะ DNA คือ กลุ่มคุณภาพของพนักงานอมตะ เป็นแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและปรัชญา 'ทุกฝ่ายชนะ (All Win)' ของอมตะ

พนักงานของอมตะสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยพร้อมการดูแลการเติบโตของเส้นทางอาชีพส่วนบุคคล ตลอดจนสุขภาพจิตและสุขภาพกายผ่านกิจกรรมที่มีความหมายของเรา